Pravidla 1. ročníku 2021

HARMONOGRAM PRVNÍHO ROČNÍKU
Navrhování: od 1. května do 15. července 2021
Posuzování: do 15. srpna 2021
Prezentace projektů: září a říjen 2021
Hlasování veřejnosti: od 1. do 15. listopadu 2021
Prezentace vítězných projektů: prosinec 2021
Realizace projektů: během roku 2022.

PRAVIDLA ke stažení: Pravidla pilotního a prvního ročníku participativního rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem

KONTAKTNÍ OSOBY:
Koordinátorka: Miroslava Kameníková (e-mail: kamenikova.miroslava@mudk.cz, tel.: 602 139 107).
Administrace microsite, dotazy k mechanizmu vkládání návrhů a hlasování, prezentace projektů: Jan Skalický (e-mail: skalicky.jan@mudk.cz, tel.: 734 178 517).
Realizace projektů: Za realizaci projektů odpovídá příslušný odbor Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, a to podle typu realizovaného projektu nebo aktivity.


NAVRHOVÁNÍ


POSUZOVÁNÍ A DOPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ

 • Po ukončení navrhování projektů provede koordinátor projektu formální kontrolu odevzdaných návrhů, tzn. zejména uvedení všech údajů ve formuláři, přiložení příloh atd.
 • Po formální kontrole návrhu koordinátorem bude návrh předán k obsahové kontrole pracovní skupině složené z pracovníků příslušných odborů Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Ti posoudí realizovatelnost jednotlivých návrhů.
 • Posuzují se:
  a) majetkové vztahy;
  b) finanční náročnost;
  c) soulad s právními předpisy a územním plánem města;
  d) možné technického řešení;
  e) termín realizace;
  f) dodržení podmínek participativního rozpočtu.
 • Autoři projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou vyzváni k jejich doplnění nebo vysvětlení.
 • Ty projekty, které nebudou ani po úpravách splňovat pravidla, budou z participativního rozpočtu vyřazeny a nebude o nich hlasováno.
 • Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí.

PREZENTACE PROJEKTŮ

 • Město Dvůr Králové nad Labem bude prezentovat projekty, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit:
  a) na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz;
  b) v Novinách Královédvorské radnice;
  c) na oficiálním FB profilu města Dvůr Králové nad Labem @mestodknl.

HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

 • Hlasování o návrzích probíhá pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách města www.mudk.cz. Hlasování jinou formou není možné.
 • Hlasovat mohou pouze občané Dvora Králové nad Labem starší 15 let.
 • Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) a telefonní číslo.
 • Každý hlasující může udělit 2 kladné hlasy (podpořit +1 hlasem 2 projekty), 1 záporný hlas (-1 hlas pro 1 vybraný projekt), nebo pro projekt vůbec nehlasovat (počet hlasů pro daný projekt se nezmění).
 • Hlasování bude ověřeno unikátním kódem v podobě SMS (1 hlasování = 1 telefonní číslo).
 • Hlasování občanům, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní pracovníci Městského informačního centra Dvůr Králové nad Labem nebo oddělení vztahů k veřejnosti, kteří těmto občanům v pracovní době pomohou s hlasováním na služebním PC. Pro tuto formu hlasování je nutná osobní návštěva na daných místech a mít s sebou mobilní telefon kvůli zaslání ověřovacího unikátního kódu v podobě SMS. 
 • Na základě celkového součtu hlasů bude stanoveno pořadí projektů, podle kterého budou vybrány projekty k realizaci.
 • Osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a telefon budou zpracovávány pouze za účelem hlasovaní v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

PREZENTACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ

 • Oznámení o vítězných projektech a výsledcích hlasování bude zveřejněno na:
  a) na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz;
  b) na oficiálním FB profilu města Dvůr Králové nad Labem @mestodknl;
  c) v nejbližším možném vydání Novin královédvorské radnice.

REALIZACE

 • Na realizaci projektů je vyčleněna částka 1 milion Kč. Realizovány budou projekty podle pořadí v hlasování – vždy tolik projektů, aby součet jejich odhadovaných hodnot nepřesáhl 1 milion Kč.
 • Pořadí hlasování je závazné. Nebude možné realizovat projekt, který se v hlasování neumístil na potřebné pozici.
 • V případě rovnosti počtu hlasů bude upřednostněn projekt, který je vzhledem k finančnímu limitu možné realizovat. V případě možnosti realizace více projektů se shodným počtem hlasů rozhodne o pořadí los.
 • Výsledky hlasování budou dány na vědomí Radě města Dvůr Králové nad Labem.
 • O realizaci projektů bude veřejnost průběžně informována.
 • Realizace vítězných projektů: do jednoho kalendářního roku od data zveřejnění výsledků hlasování.