Navrhování

Navrhování projektů do 1. ročníku participativního rozpočtu bylo ukončeno 15. července 2021.

 • Své návrhy na investiční i neinvestiční projekty může podat občan města Dvůr Králové nad Labem starší 15 let. Občanem města je myšlena fyzická osoba s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem. 
 • Každá osoba může podat maximálně jeden návrh v jednom ročníku participativního rozpočtu.
 • Maximální předpokládaná hodnota navrhovaného projektu je 500 tisíc Kč.
 • Investiční projekty musí být realizovány na pozemcích a v objektech města Dvůr Králové nad Labem (ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné online databáze Katastrálního úřadu http://nahlizenidokn.cuzk.cz, případně na stránkách mapového portálu města mapy.mudk.cz), musí být v souladu se schváleným územním plánem města a nesmí být v kolizi s městem připravovanými projekty.
 • V případě neinvestičních projektů lze žádat podporu na komunitní, volnočasové, kulturní či sportovní aktivity zajišťované navrhovatelem projektu.
 • Návrhy musí být ve veřejném zájmu.
 • Návrhy nesmí porušovat platné právní předpisy.
 • Návrhy mohou být podávány: 
  a) elektronicky prostřednictvím formuláře (viz níže);
  b) v papírové podobě na podatelnu městského úřadu (papírový formulář bude v době podávání návrhů k dispozici na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, a v Městském informačním centru Dvůr Králové nad Labem, Švehlova 400).
 • Návrh musí obsahovat:
  a) název projektu;
  b) co nejpodrobnější popis navrhovaného projektu (uvedení lokality zamýšlené realizace – adresa/GPS souřadnice, odůvodnění návrhu – jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat a detailní popis projektu);
  c) návrh rozpočtu projektu (vedle realizace je třeba zahrnout i všechny související náklady např. za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu);
  d) související přílohy (fotodokumentace stávajícího stavu, zákres změn, příp. vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).
 • Projekty, které nebudou vybrány na základě hlasování, mohou být opakovaně navrženy v dalším ročníku participativního rozpočtu.
 • Nejpozději do pěti pracovních dnů před zahájením hlasování veřejnosti může autor svůj návrh stáhnout.
 • Osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon a e-mail budou zpracovávány pouze za účelem návrhu, posouzení a prezentace projektů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.
load