Pravidla pilotního ročníku

obr pravidla
HARMONOGRAM PILOTNÍHO ROČNÍKU
Navrhování: do 30. dubna 2021
Posuzování: první polovina května 2021
Prezentace projektů: červen 2021
Hlasování veřejnosti: červenec 2021
Prezentace vítězných projektů: srpen 2021
Realizace projektů: projekty by měly být realizovatelné do konce roku 2021.

PRAVIDLA ke stažení: ikona souboruPravidla pilotního a prvního ročníku participativního rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem

KONTAKTNÍ OSOBY:
Koordinátorka: Miroslava Kameníková (e-mail: kamenikova.miroslava@mudk.cz, tel.: 602 139 107).
Administrace microsite, dotazy k mechanizmu vkládání návrhů a hlasování, prezentace projektů: Jan Skalický (e-mail: skalicky.jan@mudk.cz, tel.: 734 178 517).
Realizace projektů: Za realizaci projektů odpovídá příslušný odbor Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, a to podle typu realizovaného projektu nebo aktivity.

NAVRHOVÁNÍ

 • Své návrhy na investiční i neinvestiční projekty mohou podat zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem a žáci škol, kteří jsou starší 15 let a jsou občany města Dvůr Králové nad Labem.
 • Každý navrhovatel může podat maximálně jeden návrh. 
 • Investiční projekty musí být realizovány na pozemcích a v objektech města Dvůr Králové nad Labem (ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné online databáze Katastrálního úřadu http://nahlizenidokn.cuzk.cz), musí být v souladu se schváleným územním plánem města a nesmí být v kolizi s městem připravovanými projekty.
 • V případě neinvestičních projektů lze žádat podporu na komunitní, volnočasové, kulturní či sportovní aktivity zajišťované navrhovatelem projektu.
 • Návrhy musí být ve veřejném zájmu.
 • Návrhy nesmí porušovat platné právní předpisy.
 • Návrhy mohou být podávány do 30. dubna: 
  a) elektronicky na webu www.mudk.cz prostřednictvím formuláře;
  b) v papírové podobě na podatelnu městského úřadu (papírový formulář bude v době podávání návrhů k dispozici na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, a v Městském informačním centru Dvůr Králové nad Labem, Švehlova 400).
 • Návrh musí obsahovat: 
  a) název projektu;
  b) co nejpodrobnější popis navrhovaného projektu (uvedení lokality zamýšlené realizace – adresa/GPS souřadnice, odůvodnění návrhu – jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat a detailní popis projektu);
  c) návrh rozpočtu projektu (vedle realizace je třeba zahrnout i všechny související náklady např. za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu);
  d) související přílohy (fotodokumentace stávajícího stavu, zákres změn, příp. vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).
 • Projekty, které nebudou vybrány na základě hlasování, mohou být opakovaně navrženy v dalším ročníku participativního rozpočtu.
 • Nejpozději do pěti pracovních dnů před zahájením hlasování veřejnosti může navrhovatel svůj návrh stáhnout.
 • Osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon a e-mail budou zpracovávány pouze za účelem návrhu, posouzení a prezentace projektů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

POSUZOVÁNÍ A DOPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ

 • Po ukončení navrhování projektů provede koordinátor projektu formální kontrolu odevzdaných návrhů, tzn. zejména uvedení všech údajů ve formuláři, přiložení příloh atd.
 • Po formální kontrole návrhu koordinátorem bude návrh předán k obsahové kontrole pracovní skupině složené z pracovníků příslušných odborů Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Ti posoudí realizovatelnost jednotlivých návrhů.
 • Posuzují se:
  a) majetkové vztahy;
  b) finanční náročnost;
  c) soulad s právními předpisy a územním plánem města;
  d) možné technického řešení;
  e) termín realizace;
  f) dodržení podmínek participativního rozpočtu.
 • Autoři projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou vyzváni k jejich doplnění nebo vysvětlení. 
 • Ty projekty, které nebudou ani po úpravách splňovat pravidla, budou z participativního rozpočtu vyřazeny a nebude o nich hlasováno.
 • Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí.

PREZENTACE PROJEKTŮ

 • Město Dvůr Králové nad Labem bude prezentovat projekty, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit:
  a) na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz;
  b) v Novinách Královédvorské radnice;
  c) na oficiálním FB profilu města Dvůr Králové nad Labem @mestodknl.

HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

 • Hlasování o návrzích probíhá pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách města www.mudk.cz. Hlasování jinou formou není možné.
 • Hlasovat mohou pouze občané Dvora Králové nad Labem starší 15 let.
 • Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) a telefonní číslo. 
 • Každý hlasující může udělit 2 kladné hlasy (podpořit +1 hlasem 2 projekty), 1 záporný hlas (-1 hlas pro 1 vybraný projekt), nebo pro projekt vůbec nehlasovat (počet hlasů pro daný projekt se nezmění).
 • Hlasování bude ověřeno unikátním kódem v podobě SMS (1 hlasování = 1 telefonní číslo).
 • Hlasování občanům, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní pracovníci městského informačního centra Dvůr Králové nad Labem nebo oddělení vztahů k veřejnosti, kteří těmto občanům v pracovní době pomohou s hlasováním na služebním PC. Pro tuto formu hlasování je nutná osobní návštěva na daných místech a mít s sebou mobilní telefon kvůli zaslání ověřovacího unikátního kódu v podobě SMS. 
 • Na základě celkového součtu hlasů bude stanoveno pořadí projektů, podle kterého budou vybrány projekty k realizaci.
 • Osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a telefon budou zpracovávány pouze za účelem hlasovaní v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

PREZENTACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ

 • Oznámení o vítězných projektech a výsledcích hlasování bude zveřejněno na:
  a) na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz;
  b) na oficiálním FB profilu města Dvůr Králové nad Labem @mestodknl;
  c) v nejbližším možném vydání Novin královédvorské radnice.

REALIZACE

 • Na realizaci projektů je vyčleněna částka 200 tisíc Kč. Realizovány budou projekty podle pořadí v hlasování – vždy tolik projektů, aby součet jejich odhadovaných hodnot nepřesáhl 200 tisíc Kč. 
 • Pořadí hlasování je závazné. Nebude možné realizovat projekt, který se v hlasování neumístil na potřebné pozici.
 • V případě rovnosti počtu hlasů bude upřednostněn projekt, který je vzhledem k finančnímu limitu možné realizovat. V případě možnosti realizace více projektů se shodným počtem hlasů rozhodne o pořadí los.
 • Výsledky hlasování budou dány na vědomí Radě města Dvůr Králové nad Labem.
 • O realizaci projektů bude veřejnost průběžně informována.
25.3.2021 14:52:13 | přečteno 284x | Bc. Jan Skalický, MSc.
load