Pravidla 3. ročníku 2023

FÁZE A HARMONOGRAM 3. ROČNÍKU
1. zahájení ročníku schválením pravidel radou města: únor 2023
2. podávání návrhů občany: od 1. března do 16. dubna 2023
3. posuzování proveditelnosti návrhů: od 17. dubna do 15. června 2023
4. prezentace návrhů: od 30. června do 17. září 2023
5. hlasování občanů: od 18. září do 1. října 2023
6. realizace projektů: zahájení 2024.

PRAVIDLA ke stažení: ikona souboruPravidla 3. ročníku participativního rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 

KONTAKTNÍ OSOBY:
Prezentace projektů, komunikace s navrhovateli:
Miroslava Kameníková – e-mail: kamenikova.miroslava@mudk.cz, tel.: 602 139 107
Administrace microsite, dotazy k mechanismu vkládání návrhů a hlasování:
Jan Skalický – e-mail: skalicky.jan@mudk.cz, tel.: 734 178 517
Realizace projektů: Za realizaci projektů odpovídá příslušný odbor Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, a to podle typu realizovaného projektu nebo aktivity.

NAVRHOVÁNÍ PROJEKTŮ

a) Své návrhy na investiční i neinvestiční projekty může podat občan města (tím je v tomto případě myšlena fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem a dosáhla věku 15 let).
b) Každá osoba může podat maximálně jeden návrh v jednom ročníku PaR.
c) Návrhy mohou být podávány: 
 1. elektronicky prostřednictvím formuláře
 2. v listinné podobě na podatelnu městského úřadu (formulář bude v době podávání návrhů k dispozici na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 38, a v Městském informačním centru Dvůr Králové nad Labem, Švehlova 400). 
d) Návrh projektu musí obsahovat minimálně tyto informace:
 1. název projektu
 2. popis návrhu projektu a stručné shrnutí
 3. veřejný přínos projektu
 4. umístění projektu (uvedení lokality zamýšlené realizace, např. adresa/GPS souřadnice) nebo informaci o jeho návaznosti na místo
 5. předpokládanou finanční náročnost (vedle realizace je třeba zahrnout i všechny související náklady např. za zpracování projektové dokumentace)
 6. související přílohy (např. fotodokumentace stávajícího stavu, zákres změn, příp. vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.)
 7. kontakt na navrhovatele. 
e) Osobní údaje subjektu údajů (navrhovatele) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon a e-mail budou zpracovávány pouze za účelem návrhu, posouzení a prezentace projektů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. 

VHODNÉ PROJEKTY

a) Podané návrhy projektů musí splňovat následující podmínky: 
 1. projekt je veřejně prospěšný, 
 2. doba přípravy projektu nesmí přesáhnout 12 měsíců, 
 3. doba fyzické realizace projektu nesmí překročit 12 měsíců,
 4. město má kompetenci projekt realizovat, 
 5. projekt musí být realizován na pozemcích a v objektech, které jsou ve vlastnictví města (ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné online databáze Katastrálního úřadu http://nahlizenidokn.cuzk.cz nebo aplikace Nemovitosti města na Mapovém portálu města),
 6. projekt musí být v souladu se schváleným územním plánem města, 
 7. projekt nesmí být v kolizi s městem připravovanými projekty, 
 8. maximální předpokládaná hodnota navrhovaného projektu/celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou maximálně 500 tis. Kč (včetně DPH) – do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje, bez ohledu na případné příjmy, veškeré příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu města, 
 9. projekt nesměřuje do bytového fondu města, 
 10. projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního i nekomerčního charakteru, zejména náboženského či politického, 
 11. cílem projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například formou dotací, výher či darů), 
 12. projektem není návrh na změnu legislativy, návrh na zavedení, změnu či rušení regulačních omezení, nařízení a vyhlášek apod. 

OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI NAVRŽENÝCH PROJEKTŮ

a) U každého podaného návrhu bude městem Dvůr Králové nad Labem prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:
 1. formální náležitosti projektu,
 2. soulad projektu s požadavky stanovenými v těchto zásadách pro vhodné projekty,
 3. přiměřenost předpokládaných nákladů projektu, 
 4. přiměřenost předpokládané časové náročnosti projektu, 
 5. skutečnost, zda projekt není v rozporu s plánovanými investičními či neinvestičními akcemi města, 
 6. soulad se zákony, jinými právními předpisy a s veřejným zájmem. 
b) 
Ve fázi podávání návrhů bude mít navrhovatel možnost provést dílčí úpravy projektu, zejména aby vyhověl požadavkům na proveditelnost.
c) Navrhovatelé projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou vyzváni k doplnění údajů nebo vysvětlení projektu.
d) Do hlasování postupují pouze proveditelné projekty, které prošly ověřením.
e) Ty projekty, které nebudou ani po úpravách splňovat pravidla, budou z participativního rozpočtu vyřazeny a nebude o nich hlasováno.
f) Navrhovatel projektu bude vyrozuměn, zda je jím navržený projekt proveditelný, či neproveditelný.
g) Navrhovatelé, jejichž projekty nepostoupí do hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí.
 

PREZENTACE NAVRŽENÝCH PROJEKTŮ

a) Město Dvůr Králové nad Labem bude prezentovat navržené projekty, u nichž byla ověřena proveditelnost: 
 1. na internetových stránkách PaR města www.par.mudk.cz,
 2. na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz,
 3. v Novinách královédvorské radnice, 
 4. na sociálních sítích – na facebookovém profilu města a na facebookovém profilu PaR města,
 5. na YouTube kanále města.

HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

a) Nejpozději pět pracovních dní před zahájením hlasování veřejnosti může navrhovatel svůj projekt stáhnout.
b) Hlasování o návrzích probíhá pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách PaR www.par.mudk.cz. Hlasování jinou formou není možné. 
c) Hlasovat mohou pouze občané města (těmi jsou  v tomto případě myšleny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem a dosáhly věku 15 let). 
d) Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) a telefonní číslo.
e) Podporu projektu občan vyjadřuje kladnými hlasy, které má k dispozici 2 (z toho maximálně 1 na jeden projekt). Nesouhlas s projektem občan vyjadřuje záporným hlasem, který má 1. Občan nemusí využít při hlasování všechny hlasy, které má k dispozici.
f) Hlasování bude ověřeno unikátním kódem v podobě SMS (1 hlasování = 1 telefonní číslo).
g) Hlasování občanům, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní pracovníci Městského informačního centra Dvůr Králové nad Labem nebo oddělení vztahů k veřejnosti, kteří těmto občanům v pracovní době pomohou s hlasováním na služebním PC. Pro tuto formu hlasování je
5 mudk.cz
nutná osobní návštěva na daných místech a mít s sebou mobilní telefon kvůli zaslání ověřovacího unikátního kódu v podobě SMS. h) Osobní údaje subjektu údajů (hlasujícího) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a telefon budou zpracovávány pouze za účelem hlasovaní v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.
i) Projekty, které nebudou vybrány na základě hlasování, mohou být opakovaně navrženy v dalším ročníku participativního rozpočtu.

VÝBĚR PROJEKTŮ K REALIZACI

a) Po ukončení hlasování budou sečteny všechny platné hlasy.
b) Podle počtu dosažených hlasů bude stanoveno pořadí. V případě shody rozhodují doplňující kritéria v následujícím pořadí: počet záporných hlasů, poté los.
c) Projekty budou podle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu projektů určených k realizaci, a to až do vyčerpání finanční částky vyhrazené na příslušný ročník participativního rozpočtu. Při sestavování tohoto seznamu bude respektováno pořadí vzešlé z hlasování. Projekty určené k realizaci se stanou součástí návrhu rozpočtu města na následující rok.
d) Pořadí hlasování je závazné. Nebude možné v rámci PaR realizovat projekt, který se v hlasování neumístil na potřebné pozici.
e) Výsledky hlasování budou zveřejněny:
 1. na internetových stránkách PaR města www.par.mudk.cz
 2. na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz
 3. v nejbližším možném vydání Novin královédvorské radnice, 
 4. na sociálních sítích – na facebookovém profilu města a na facebookovém profilu PaR města.
f) Výsledky hlasování budou dány na vědomí Radě města Dvůr Králové nad Labem. 

REALIZACE PROJEKTŮ

a) Realizace vítězných projektů bude financována a realizována městem Dvůr Králové nad Labem.
b) Pokud jsou dva nebo více projektů určených k realizaci neslučitelné (místně nebo časově), je realizován ten s větším počtem hlasů.
c) Pokud dojde zásahem vyšší moci k prodloužení realizace projektu nad 12 měsíců, bude projekt dokončen.
d) Pokud dojde zásahem vyšší moci k nerealizovatelnosti projektu, nebude realizace projektu zahájena.
e) Na realizaci projektu není právní nárok.
f) Průběh realizace bude zveřejňován na internetových stránkách PaR www.par.mudk.cz, na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz a na sociálních sítích.
g) Projekty realizované v rámci PaR města budou viditelně označeny nápisem „Měníme spolu Dvůr“.

20.2.2023 13:57:47 | přečteno 156x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková
load