Navrhování

Příjem projektů navržených do 3. ročníku participativního rozpočtu byl ukončen. Návrhy budou nyní posouzeny odborníky z hlediska realizovatelnosti a veřejnosti je představíme v závěru června 2023.

NAVRHOVÁNÍ PROJEKTŮ

a) Své návrhy na investiční i neinvestiční projekty může podat občan města (tím je v tomto případě myšlena fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem a dosáhla věku 15 let).
b) Každá osoba může podat maximálně jeden návrh v jednom ročníku PaR.
c) Návrhy mohou být podávány: 
 1. elektronicky prostřednictvím formuláře
 2. v listinné podobě na podatelnu městského úřadu (formulář bude v době podávání návrhů k dispozici na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 38, a v Městském informačním centru Dvůr Králové nad Labem, Švehlova 400). 
d) Návrh projektu musí obsahovat minimálně tyto informace:
 1. název projektu
 2. popis návrhu projektu a stručné shrnutí
 3. veřejný přínos projektu
 4. umístění projektu (uvedení lokality zamýšlené realizace, např. adresa/GPS souřadnice) nebo informaci o jeho návaznosti na místo
 5. předpokládanou finanční náročnost (vedle realizace je třeba zahrnout i všechny související náklady např. za zpracování projektové dokumentace)
 6. související přílohy (např. fotodokumentace stávajícího stavu, zákres změn, příp. vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.)
 7. kontakt na navrhovatele. 
e) Osobní údaje subjektu údajů (navrhovatele) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon a e-mail budou zpracovávány pouze za účelem návrhu, posouzení a prezentace projektů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. 

VHODNÉ PROJEKTY

a) Podané návrhy projektů musí splňovat následující podmínky: 
 1. projekt je veřejně prospěšný, 
 2. doba přípravy projektu nesmí přesáhnout 12 měsíců, 
 3. doba fyzické realizace projektu nesmí překročit 12 měsíců,
 4. město má kompetenci projekt realizovat, 
 5. projekt musí být realizován na pozemcích a v objektech, které jsou ve vlastnictví města (ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné online databáze Katastrálního úřadu http://nahlizenidokn.cuzk.cz nebo aplikace Nemovitosti města na Mapovém portálu města),
 6. projekt musí být v souladu se schváleným územním plánem města, 
 7. projekt nesmí být v kolizi s městem připravovanými projekty, 
 8. maximální předpokládaná hodnota navrhovaného projektu/celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou maximálně 500 tis. Kč (včetně DPH) – do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje, bez ohledu na případné příjmy, veškeré příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu města, 
 9. projekt nesměřuje do bytového fondu města, 
 10. projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního i nekomerčního charakteru, zejména náboženského či politického, 
 11. cílem projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například formou dotací, výher či darů), 
 12. projektem není návrh na změnu legislativy, návrh na zavedení, změnu či rušení regulačních omezení, nařízení a vyhlášek apod. 


load