Do pilotního ročníku mohou projekty navrhovat i žáci škol starší 15 let, kteří jsou občany města

Pro pilotní (zkušební) ročník participativního ročníku byla rozšířena skupina navrhovatelů. Rada města souhlasila, že kromě zastupitelů města budou moci své návrhy podat také žáci škol, kteří jsou starší 15 let a jsou občany města Dvůr Králové nad Labem. V tomto duchu byla také upravena část pravidel participativního rozpočtu města. Navrhovat projekty do pilotního ročníku je možné už jen týden, návrhy jsou přijímány do 30. dubna 2021. Realizovatelnost projektů následně posoudí pracovní skupina a poté budou představeny veřejnosti, která svým hlasováním rozhodne, které projekty v celkové hodnotě 200 tisíc Kč budou ještě v letošním roce ve Dvoře Králové nad Labem realizovány.   

ikona souboruPravidla pilotního ročníku participativního rozpočtu

NAVRHOVÁNÍ

 • Své návrhy na investiční i neinvestiční projekty mohou podat zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem a žáci škol, kteří jsou starší 15 let a jsou občany města Dvůr Králové nad Labem.
 • Každý navrhovatel může podat maximálně jeden návrh.
 • Investiční projekty musí být realizovány na pozemcích a v objektech města Dvůr Králové nad Labem (ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné online databáze Katastrálního úřadu http://nahlizenidokn.cuzk.cz), musí být v souladu se schváleným územním plánem města a nesmí být v kolizi s městem připravovanými projekty.
 • V případě neinvestičních projektů lze žádat podporu na komunitní, volnočasové, kulturní či sportovní aktivity zajišťované navrhovatelem projektu.
 • Návrhy musí být ve veřejném zájmu.
 • Návrhy nesmí porušovat platné právní předpisy.
 • Návrhy mohou být podávány do 30. dubna:
  a) elektronicky na webu www.mudk.cz prostřednictvím formuláře;
  b) v papírové podobě na podatelnu městského úřadu (papírový formulář bude v době podávání návrhů k dispozici na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, a v Městském informačním centru Dvůr Králové nad Labem, Švehlova 400).
 • Návrh musí obsahovat:
  a) název projektu;
  b) co nejpodrobnější popis navrhovaného projektu (uvedení lokality zamýšlené realizace – adresa/GPS souřadnice, odůvodnění návrhu – jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat a detailní popis projektu);
  c) návrh rozpočtu projektu (vedle realizace je třeba zahrnout i všechny související náklady např. za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu);
  d) související přílohy (fotodokumentace stávajícího stavu, zákres změn, příp. vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).
 • Projekty, které nebudou vybrány na základě hlasování, mohou být opakovaně navrženy v dalším ročníku participativního rozpočtu.
 • Nejpozději do pěti pracovních dnů před zahájením hlasování veřejnosti může navrhovatel svůj návrh stáhnout.
 • Osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon a e-mail budou zpracovávány pouze za účelem návrhu, posouzení a prezentace projektů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

Navrhování: do 30. dubna 2021


POSUZOVÁNÍ A DOPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ

 • Po ukončení navrhování projektů provede koordinátor projektu formální kontrolu odevzdaných návrhů, tzn. zejména uvedení všech údajů ve formuláři, přiložení příloh atd.
 • Po formální kontrole návrhu koordinátorem bude návrh předán k obsahové kontrole pracovní skupině složené z pracovníků příslušných odborů Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Ti posoudí realizovatelnost jednotlivých návrhů.
 • Posuzují se:
  a) 
  majetkové vztahy;
  b) finanční náročnost;
  c) soulad s právními předpisy a územním plánem města;
  d) možné technického řešení;
  e) termín realizace;
  f) dodržení podmínek participativního rozpočtu.
 • Autoři projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou vyzváni k jejich doplnění nebo vysvětlení.
 • Ty projekty, které nebudou ani po úpravách splňovat pravidla, budou z participativního rozpočtu vyřazeny a nebude o nich hlasováno.
 • Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí.

Posuzování: první polovina května


PREZENTACE PROJEKTŮ

Město Dvůr Králové nad Labem bude prezentovat projekty, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit:
a) na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz;
b) v Novinách Královédvorské radnice;
c) na oficiálním FB profilu města Dvůr Králové nad Labem @mestodknl.

Prezentace projektů: červen 2021

 

HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

 • Hlasování o návrzích probíhá pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách města www.mudk.cz. Hlasování jinou formou není možné.
 • Hlasovat mohou pouze občané Dvora Králové nad Labem starší 15 let.
 • Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) a telefonní číslo.
 • Každý hlasující může udělit 2 kladné hlasy (podpořit +1 hlasem 2 projekty), 1 záporný hlas (-1 hlas pro 1 vybraný projekt), nebo pro projekt vůbec nehlasovat (počet hlasů pro daný projekt se nezmění).
 • Hlasování bude ověřeno unikátním kódem v podobě SMS (1 hlasování = 1 telefonní číslo).
 • Hlasování občanům, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní pracovníci městského informačního centra Dvůr Králové nad Labem nebo oddělení vztahů k veřejnosti, kteří těmto občanům v pracovní době pomohou s hlasováním na služebním PC. Pro tuto formu hlasování je nutná osobní návštěva na daných místech a mít s sebou mobilní telefon kvůli zaslání ověřovacího unikátního kódu v podobě SMS.
 • Na základě celkového součtu hlasů bude stanoveno pořadí projektů, podle kterého budou vybrány projekty k realizaci.
 • Osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a telefon budou zpracovávány pouze za účelem hlasovaní v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

Hlasování: červenec 2021

 

PREZENTACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ

Oznámení o vítězných projektech a výsledcích hlasování bude zveřejněno na:
a) na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz;
b) na oficiálním FB profilu města Dvůr Králové nad Labem @mestodknl;
c) v nejbližším možném vydání Novin královédvorské radnice.

Prezentace vítězných projektů: srpen 2021

 

REALIZACE

 • Na realizaci projektů je vyčleněna částka 200 tisíc Kč. Realizovány budou projekty podle pořadí v hlasování – vždy tolik projektů, aby součet jejich odhadovaných hodnot nepřesáhl 200 tisíc Kč.
 • Pořadí hlasování je závazné. Nebude možné realizovat projekt, který se v hlasování neumístil na potřebné pozici.
 • V případě rovnosti počtu hlasů bude upřednostněn projekt, který je vzhledem k finančnímu limitu možné realizovat. V případě možnosti realizace více projektů se shodným počtem hlasů rozhodne o pořadí los.
 • Výsledky hlasování budou dány na vědomí Radě města Dvůr Králové nad Labem.
 • O realizaci projektů bude veřejnost průběžně informována.

Realizace vítězných projektů: projekty by měly být realizovatelné do konce roku 2021

 

HARMONOGRAM PILOTNÍHO ROČNÍKU

Navrhování: do 30. dubna 2021

Posuzování: první polovina května 2021

Prezentace projektů: červen 2021

Hlasování veřejnosti: červenec 2021

Prezentace vítězných projektů: srpen 2021

Realizace projektů: do konce roku 2021.

23.4.2021 9:49:15 | přečteno 183x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková
load